جشنواره فروش ابزار جراحی برند P.S.P

 تخفیف های فوق العاده

یونیورسال 400 میلی متر / 300 میلی متر / 50 میلی متر

یونیورسال 350 میلی متر / 240 میلی متر / 36 میلی متر