نخستین جراحی پیوند دوباره چهره در تاریخ

نخستین جراحی پیوند دوباره چهره در تاریخ

جراحان فرانسوی نخستین پیوند دوباره چهره در تاریخ را انجام دادند.

بدن مرد فرانسوی پیوندی را که یک دهه پیش صورت گرفته بود را پس زده و در یک جراحی پرخطر از یک اهداکننده جدید پیوند انجام شد.

منبع: https://goo.gl/jqNKwY

درباره نویسنده