چی، چطور، چگونه؟نام کورتی که برای بیرون آوردن جوش سرسیاه استفاده می‌شود چیست؟