ست یورترولیتوتومی

ست یورترولیتوتومی

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : URETEROLITHOTOMY SET [946/70]

قیمت :

تومان

4 عدد پنس درسینگ گروس- مایر 27 سانتی متر کرو

تومان

1 عدد دسته بیستوری شماره 3

تومان

2 عدد دسته بیستوری شماره 4

تومان

6 عدد پنس شانگیر بکهاوس 11 سانتی متر

تومان

2 عدد قیچی متسن بام ظریف دو سر کند 20 سانتی متر کرو

تومان

1 عدد قیچی جراحی استاندارد دو سر کند 14,5 سانتی متر کرو

تومان

1 عدد قیچی جراحی استاندارد یک سر تیز 14,5 سانتی متر مستقیم

تومان

1 عدد قیچی جراحی استاندارد دو سر کند 14,5 سانتی متر مستقیم

تومان

2 عدد پنست بافت پاتس- اسمیت 18 سانتی متر مستقیم، دندانه دار 1*2

تومان

3 عدد پنست بافت مدل امریکا 15,5 سانتی متر مستقیم، دندانه دار 1*2

تومان

2 عدد پنست درسینگ استاندارد 20 سانتی متر مستقیم

تومان

2 عدد پنست بافت استاندارد 20 سانتی متر مستقیم، دندانه دار 1*2

تومان

2 عدد پنس دایسکتینگ جمینی 22 سانتی متر کرو

تومان

2 عدد هموستات هایس 20 سانتی متر خیلی کرو

تومان

4 عدد پنس آلیس 15 سانتی متر 5x6 دندانه دار

تومان

4 عدد هموستات روچستر- پین 22 سانتی متر مستقیم

تومان

6 عدد پنس دایسکتینگ تونیس 21 سانتی متر کرو

تومان

6 عدد هموستات کرایل 14 سانتی متر مستقیم

تومان

4 عدد کلمپ پریتونیال میکولیکز پنس 18 سانتی متر کرو، دندانه دار، 1*2

تومان

1 عدد اسپاچولا شکمی 33 سانتی متر / 30 میلی متر مالیبل

تومان

2 عدد اکارتور کوخر- لانگنبک 21,5 سانتی متر / 55 میلی متر / 11 میلی متر زاویه دار

تومان

2 عدد اکاتور فریش 24 سانتی متر / 45 میلی متر / 60 میلی متر

تومان

2 عدد اکارتور روکس 16,5 سانتی متر فیگ 2

تومان

2 عدد اکارتور چهارشاخ کوخر 22 سانتی متر تیز

تومان

2 عدد سوزنگیر مایو- هگار 20 سانتی متر

تومان

2 عدد سوزنگیر مایو- هگار 20 سانتی متر

تومان

2 عدد پنست آتروماتیک دی‌بیکی 20 سانتی متر / 2.8 میلی متر

تومان

2 عدد پنست آتروماتیک دی‌بیکی 20 سانتی متر / 2 میلی متر

تومان

1 عدد سوزن گاید 10 chr

تومان

1 عدد سوزن گاید 12 chr

تومان

1 عدد سوزن گاید 14 chr

تومان

1 عدد سوزن گاید 12 chr

تومان

1 عدد پروب 18 سانتی متر / 1 میلی متر فاین

تومان

1 عدد دایرکتور 16 سانتی متر