ست سنگ‌های ادراری

ست سنگ‌های ادراری

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : UROLOGY - STONE SET [951/01]

قیمت : بزودی

تومان

1 عدد سنگ کلیه رندال پنس 23 سانتی متر فیگ 1

تومان

1 عدد سنگ کلیه رندال پنس 22 سانتی متر فیگ 2

تومان

1 عدد سنگ کلیه رندال پنس 22 سانتی متر فیگ 3

تومان

1 عدد سنگ کلیه رندال پنس 22 سانتی متر فیگ 4

تومان

1 عدد سنگ صفراوی بلیک پنس 20 سانتی متر مستقیم

تومان

1 عدد سنگ صفراوی بلیک پنس 20 سانتی متر کرو

تومان

1 عدد سنگ صفرا مایو- بلیک پنس 20 سانتی متر مستقیم

تومان

2 عدد سنگ صفراوی دژاردین پنس 23 سانتی متر کرو

تومان

1 عدد سنگ صفراوی دژاردین پنس 23 سانتی متر کرو

تومان

2 عدد هوک ظریف کوشینگ 20 سانتی متر / 14 میلی متر

تومان

2 عدد هوک ظریف کوشینگ 20 سانتی متر / 16 میلی متر

تومان

1 عدد هوک ظریف کوشینگ 28 سانتی متر فاین، فیگ 1

تومان

1 عدد هوک ظریف کوشینگ 19 سانتی متر فاین، فیگ 1

اکارتور استراندل استیله 19 سانتی متر
تومان

1 عدد نام فارسی چک شود ست سنگ کلیه

تومان

1 عدد هوک ظریف مینی- لانگنبک 16 سانتی متر / 20 میلی متر / 6 میلی متر زاویه دار

تومان

1 عدد پروب 14,5 سانتی متر / 1 میلی متر فاین

تومان

1 عدد پروب 16 سانتی متر / 2 میلی متر

تومان

1 عدد پروب 18 سانتی متر / 2 میلی متر

تومان

1 عدد پروب 25 سانتی متر / 2 میلی متر

تومان

2 عدد قیچی دایسکتینگ رینولدز 18 سانتی متر کرو

تومان

2 عدد قیچی عروقی پاتس- اسمیت 19 سانتی متر کرو به راست، 25 درجه

تومان

2 عدد قیچی عروقی پاتس- اسمیت 19 سانتی متر کرو به راست، 60 درجه

تومان

2 عدد پنست درسینگ پاتس- اسمیت 25 سانتی متر مستقیم

تومان

2 عدد پنست درسینگ پاتس- نام فارسی چک شود

تومان

2 عدد پنست درسینگ پاتس- اسمیت 25 سانتی متر مستقیم

تومان

2 عدد کلمپ روده کوخر پنس 25 سانتی متر کرو

تومان

2 عدد کلمپ روده کوخر پنس 28 سانتی متر کرو