ست پایه جنرال بزرگ

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : MAJOR BASIC SET [910/01]

قیمت : بزودی

تومان

4 عدد پنس اسپونج فورستر- بالنجر 25 سانتی متر مستقیم، دندانه دار

تومان

10 عدد پنس شانگیر بکهاوس 13 سانتی متر

تومان

1 عدد دسته بیستوری شماره 3

تومان

1 عدد دسته بیستوری شماره 4

تومان

1 عدد دسته بیستوری شماره 7

تومان

1 عدد قیچی جراحی ژنیکولوژی مایو دو سر کند 17 سانتی متر کرو

تومان

1 عدد قیچی جراحی ژنیکولوژی مایو دو سر کند 17 سانتی متر کرو

تومان

2 عدد قیچی دو سر کند متسن بام- نلسون 18 سانتی متر کرو

تومان

1 عدد قیچی جراحی استاندارد یک سر تیز 14,5 سانتی متر مستقیم

تومان

2 عدد پنست درسینگ استاندارد 14,5 سانتی متر مستقیم

تومان

1 عدد پنست درسینگ استاندارد 20 سانتی متر مستقیم

تومان

2 عدد پنست بافت استاندارد 14,5 سانتی متر مستقیم، دندانه دار 1*2

تومان

1 عدد پنست بافت استاندارد 20 سانتی متر مستقیم، دندانه دار 1*2

تومان

4 عدد پنس آلیس 15 سانتی متر 5x6 دندانه دار

تومان

10 عدد هموستات هالستد- موسکیتو 12,5 سانتی متر مستقیم

تومان

10 عدد هموستات هالستد- موسکیتو 12,5 سانتی متر کرو

تومان

4 عدد هموستات کرایل- رنکین 16 سانتی متر مستقیم

تومان

4 عدد هموستات کرایل- رنکین 16 سانتی متر کرو

تومان

4 عدد هموستات اوشنر- کوخر 16 سانتی متر مستقیم

تومان

2 عدد اکارتور کلی ریچاردسون 24 سانتی متر / 28 میلی متر / 20 میلی متر

تومان

2 عدد اکارتور کلی ریچاردسون 24 سانتی متر / 36 میلی متر / 28 میلی متر

تومان

1 عدد اکارتور روکس 16,5 سانتی متر فیگ.1-3

تومان

2 عدد اکارتور دیور 30,5 سانتی متر / 50 میلی متر

اکارتور ولکمن 4 شاخ
تومان

2 عدد اکارتور چهار شاخ ولکمن 21,5 سانتی متر نیمه تیز

اکارتور ولکمن 6 شاخ
تومان

1 عدد اکارتور شش شاخ ولکمن 21,5 سانتی متر نیمه تیز

تومان

2 عدد هوک ظریف کوشینگ 20 سانتی متر / 10 میلی متر

تومان

1 عدد پارکر- لانگنبک 21 سانتی متر فیگ.1+2

تومان

1 عدد اسپاچولا شکمی 33 سانتی متر / 30 میلی متر مالیبل

تومان

1 عدد پروب 13 سانتی متر / 2 میلی متر

تومان

1 عدد کونیگ 19,5 سانتی متر / 3 میلی متر

تومان

1 عدد سوزن کند دشام متوسط 20 سانتی متر چپ

تومان

1 عدد سوزن کند دشام متوسط 20 سانتی متر راست

تومان

1 عدد سوزنگیر مایو- هگار 16 سانتی متر

تومان

2 عدد سوزنگیر مایو- هگار 18 سانتی متر

تومان

1 عدد سر ساکشن یانکوئر کامل 27 سانتی متر

تومان

1 عدد دسته بیستوری NO.7K

تومان

2 عدد قیچی دو سر کند متسن بام- نلسون 23 سانتی متر کرو

تومان

1 عدد پنست درسینگ پاتس- اسمیت 21 سانتی متر مستقیم

تومان

1 عدد پنست درسینگ پاتس- اسمیت 25 سانتی متر مستقیم

تومان

1 عدد سوزنگیر مایو- هگار 24 سانتی متر