ست جراحی معده

ست جراحی معده

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : STOMACH OPERATION SET [910/30]

قیمت :

تومان

1 عدد دسته بیستوری شماره 4

تومان

2 عدد دسته بیستوری NO.4L

تومان

6 عدد هموستات اوشنر- کوخر 14 سانتی متر مستقیم

تومان

6 عدد هموستات اوشنر- کوخر 16 سانتی متر کرو

تومان

4 عدد هموستات اوشنر- کوخر 26 سانتی متر مستقیم

تومان

1 عدد کلمپ پریتونیال میکولیکز پنس 20 سانتی متر

تومان

2 عدد اکارتور لانگنبک 21 سانتی متر / 63 میلی متر / 20 میلی متر

تومان

4 عدد پنست درسینگ استاندارد 14,5 سانتی متر مستقیم

تومان

1 عدد پنست درسینگ استاندارد 20 سانتی متر مستقیم

تومان

2 عدد پنست بافت استاندارد 14,5 سانتی متر مستقیم، دندانه دار 1*2

تومان

1 عدد پنست بافت پاتس- اسمیت 21 سانتی متر مستقیم، دندانه دار 1*2

تومان

1 عدد پنست آتروماتیک دی‌بیکی 20 سانتی متر / 2 میلی متر

تومان

1 عدد قیچی دو سر کند متسن بام- نلسون 20 سانتی متر کرو

تومان

2 عدد قیچی دایسکتینگ متسن بام دو سر کند 14,5 سانتی متر کرو

تومان

1 عدد قیچی جراحی استاندارد یک سر تیز 16,5 سانتی متر مستقیم

تومان

1 عدد قیچی جراحی استاندارد یک سر تیز 16,5 سانتی متر مستقیم

تومان

1 عدد سوزنگیر مایو- هگار 20 سانتی متر

تومان

2 عدد سوزنگیر مایو- هگار 26 سانتی متر

تومان

4 عدد پنس آلیس 25 سانتی متری 5x6 دندانه‌دار

تومان

4 عدد پنس اسپونج فورستر- بالنجر 25 سانتی متر مستقیم، دندانه دار

تومان

1 عدد کونیگ 19,5 سانتی متر / 5 میلی متر

تومان

2 عدد کونیگ 19,5 سانتی متر / 7 میلی متر

تومان

1 عدد سوزن کند دشام کوچک 20 سانتی متر چپ

تومان

1 عدد سوزن کند دشام پهن 21 سانتی متر چپ

تومان

1 عدد کلمپ معده لین پنس 30 سانتی متر مستقیم

تومان

1 عدد کلمپ آتروماتیک روده ای کوخر 25 سانتی متر مستقیم

تومان

2 عدد کلمپ آتروماتیک روده ای کوخر 22 سانتی متر مستقیم

تومان

2 عدد اکارتور فریچ

تومان

1 عدد اسپاچولا شکمی 30 سانتی متر مالیبل