ست جراحی گردن

ست جراحی گوش و حلق و بینی

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : ENT SURGICAL SET [932/00]

قیمت :

تومان

1 عدد پنس اسپونج فورستر- بالنجر 18 سانتی متر مستقیم

تومان

4 عدد پنس شانگیر بکهاوس 8 سانتی متر

تومان

1 عدد سر ساکشن ولشتاین کامل

تومان

1 عدد اپلیکاتور پنبه فارل 12 سانتی متر / 0,9 میلی متر گرد

تومان

1 عدد کورت باک 16,5 سانتی متر کند، کرو، فیگ 00

تومان

1 عدد اسپکلوم گوش هارتمن فیگ 2-4 ست

تومان

1 عدد چاقو پولیتزر 16 سانتی متر

تومان

1 عدد پنس پولیپ هارتمن 8,5 سانتی متر

تومان

1 عدد پولیپ گوش هارتمن پنس 14 سانتی متر

تومان

1 عدد پنست درسینگ گوش ترولش 11 سانتی متر زاویه دار

تومان

1 عدد پولیپ گوش هارتمن پنس 12 سانتی متر فاین

تومان

1 عدد قیچی آیریس دو سر تیز 11,5 سانتی متر کرو

تومان

1 عدد قیچی جراحی استاندارد یک سر تیز 14,5 سانتی متر مستقیم

تومان

1 عدد سوزنگیر هالسی 13 سانتی متر دندانه دار

تومان

1 عدد پولیپ گوش کراوس سرنو 16 سانتی متر

تومان

1 عدد سیم 0,2 میلی متر مجموعه 100 عددی

تومان

1 عدد لوله ساکشن فرگوسن 5 chr

تومان

1 عدد پنست گوش و حلق و بینی لوکای 14 سانتی متر بایونتی

تومان

1 عدد سوزن پاراسنتز پولیتزر 16,5 سانتی متر

تومان

1 عدد اسپکلوم بینی گلد اسمیت 6,5 سانتی متر

تومان

1 عدد پنست درسینگ گوش ترولش 15 سانتی متر زاویه دار

تومان

1 عدد سرنو بینی کراوس 26 سانتی متر

تومان

1 عدد سیم 0,3 میلی متر

تومان

1 عدد الویتور بوییس 18 سانتی متر

تومان

1 عدد پنس غضروف اش 23 سانتی متر کرو

تومان

1 عدد پنس سپتوم والشام 23 سانتی متر مستقیم

تومان

1 عدد پنس سپتوم والشام 23 سانتی متر مستقیم

تومان

1 عدد پنست تامپون گرونوالد 20 سانتی متر دندانه دار

تومان

1 عدد اسپکلوم بینی کیلیان 13 سانتی متر / 35 میلی متر

تومان

1 عدد اسپکلوم بینی کیلیان 13 سانتی متر / 50 میلی متر

تومان

1 عدد اسپکلوم بینی کیلیان 13 میلی متر / 75 میلی متر

تومان

1 عدد الویتور سپتوم هوارت 21,5 سانتی متر

تومان

1 عدد سپتوم الویتور فریر 18 سانتی متر یک سر تیز

تومان

1 عدد چاقو بالنجر بایونت 20 سانتی متر / 4 میلی متر کرو

تومان

1 عدد چاقو بالنجر بایونت 20 سانتی متر / 5 میلی متر کرو

تومان

1 عدد پولیپ بینی هارتمن پنس 16 سانتی متر

تومان

1 عدد گوژ کیلیان- کلاوس 17 سانتی متر

تومان

1 عدد پنس سپتوم لوک 20 سانتی متر

تومان

1 عدد پنس سپتوم لوک 20 سانتی متر

تومان

1 عدد قیچی نام فارسی چک شود

تومان

1 عدد پنس برش بینی جنسن- میدلتون 19 سانتی متر / 5 میلی متر / 15 میلی متر

تومان

1 عدد سپتوم فریر چاقو 15 سانتی متر

تومان

1 عدد چیزل فریر 16 سانتی متر مستقیم

تومان

1 عدد دهان باز کن دیویس- بویل

تومان

1 عدد زبانگیر دیویس- بویل 60 میلی متر / 22 میلی متر فیگ 4

تومان

1 عدد زبانگیر دیویس- بویل 75 میلی متر / 25 میلی متر فیگ 3

تومان

1 عدد زبانگیر دیویس- بویل 90 میلی متر / 25 میلی متر فیگ 2

تومان

1 عدد پنس لوزه کالور 19 سانتی متر کرو

تومان

1 عدد قیچی دو سر کند متسن بام- نلسون 18 سانتی متر کرو

تومان

1 عدد دایسکتور هنکه 23 سانتی متر / 11 میلی متر

تومان

1 عدد پنس لوزه اشنید- ساتل 19 سانتی متر خیلی کرو

تومان

2 عدد پنست بافت پاتس- اسمیت 21 سانتی متر مستقیم، دندانه دار 1*2

تومان

1 عدد سرنو لوزه اوس دندانه 28 سانتی متر

تومان

1 عدد سیم سرنو 0,3 میلی متر مجموعه 12 عددی

تومان

1 عدد پانچ لوزه هارتمن 13 سانتی متر / 15 میلی متر

تومان

1 عدد کورت 21 سانتی متر

تومان

1 عدد کورت 21 سانتی متر

تومان

1 عدد سر ساکشن یانکوئر کامل 27 سانتی متر

تومان

1 عدد دسته بیستوری شماره 3

تومان

2 عدد اکارتور لانگنبک 22 سانتی متر / 30 میلی متر / 11 میلی متر زاویه دار

تومان

2 عدد اکارتور تک شاخ کوخر 22 سانتی متر تیز

تومان

2 عدد اکارتور چهار شاخ ولکمن 21,5 سانتی متر تیز

تومان

1 عدد اکارتور تراشه شونبورن 21 سانتی متر

تومان

1 عدد هوک ظریف دسمارس 16 سانتی متر / 12 میلی متر

تومان

4 عدد هموستات هالستد- موسکیتو 12,5 سانتی متر کرو

تومان

4 عدد هموستات کرایل 14 سانتی متر کرو

تومان

4 عدد هموستات هالستد- موسکیتو 12,5 سانتی متر کرو، دندانه دار، 1*2

تومان

1 عدد پنست 14,5 سانتی متر باریک

تومان

1 عدد پنست بافت 14,5 سانتی متر باریک ، دندانه دار 1*2

تومان

1 عدد قیچی جراحی استاندارد یک سر تیز 14,5 سانتی متر کرو

تومان

1 عدد قیچی دایسکتینگ جوزف 14 سانتی متر کرو

تومان

1 عدد قیچی جراحی ژنیکولوژی مایو دو سر کند 17 سانتی متر کرو

تومان

1 عدد رونژور استخوانی بیر 18 سانتی متر

تومان

1 عدد راسپتوری ویلیگر 16 سانتی متر مستقیم

تومان

1 عدد قیچی سپتوم کیلیان 20 سانتی متر

تومان

1 عدد سیزینگ فورسپس لهی 20 سانتی متر

تومان

1 عدد کوخر 15 سانتی متر

تومان

1 عدد سوزن کند دشام کوچک 20 سانتی متر چپ

تومان

1 عدد سوزنگیر کرایل وود 15 سانتی متر مستقیم

تومان

1 عدد هوک تک شاخ ظریف 16 سانتی متر نیمه تیز

تومان

1 عدد دایرکتور 13 سانتی متر

تومان

1 عدد دیلاتور تروسو 14 سانتی متر

تومان

1 عدد اکارتور فینسن 7 سانتی متر تیز

تومان

1 عدد گوژ پارش 13,5 سانتی متر / 4 میلی متر توخالی

تومان

1 عدد گوژ پارش 13,5 سانتی متر / 6 میلی متر توخالی

تومان

1 عدد گوژ پارش 13,5 سانتی متر / 8 میلی متر توخالی

تومان

1 عدد چیزل پارش 13,5 سانتی متر / 2 میلی متر

تومان

1 عدد پانچ لامینکتومی کریسون 18 سانتی متر / 3 میلی متر

تومان

1 عدد پانچ لامینکتومی کریسون 18 سانتی متر / 5 میلی متر

تومان

1 عدد کورت سیوال 20 سانتی متر تیز

تومان

1 عدد پنس برش بینی وایل- بلک اسلی 12,5 سانتی متر مستقیم

تومان

1 عدد پنس برش بینی وایل- بلک اسلی 12,5 سانتی متر مستقیم