ست لارنژکتومی

ست لارنژکتومی

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : LARYNGECTOMY SET [935/01]

قیمت :

تومان

6 عدد پنس شانگیر بکهاوس 8 سانتی متر

تومان

2 عدد دسته بیستوری شماره 3

تومان

2 عدد اکارتور لانگنبک 22 سانتی متر / 30 میلی متر / 11 میلی متر زاویه دار

تومان

2 عدد اکارتور تک شاخ کوخر 22 سانتی متر تیز

تومان

2 عدد اکارتور چهار شاخ ولکمن 21,5 سانتی متر تیز

تومان

1 عدد اکارتور تراشه شونبورن 21 سانتی متر

تومان

12 عدد هموستات هالستد- موسکیتو 12,5 سانتی متر کرو

تومان

4 عدد هموستات روچستر- پین 24 سانتی متر مستقیم

تومان

6 عدد هموستات هالستد- موسکیتو 12,5 سانتی متر کرو، دندانه دار، 1*2

تومان

1 عدد پنست 14,5 سانتی متر باریک

تومان

1 عدد پنست بافت 14,5 سانتی متر باریک ، دندانه دار 1*2

تومان

1 عدد قیچی جراحی استاندارد یک سر تیز 14,5 سانتی متر کرو

تومان

1 عدد قیچی دایسکتینگ جوزف 14 سانتی متر کرو

تومان

1 عدد قیچی دایسکتینگ متسن بام دو سر کند 14,5 سانتی متر کرو

تومان

1 عدد قیچی جراحی ژنیکولوژی مایو دو سر کند 17 سانتی متر کرو

تومان

1 عدد سپتوم الویتور فریر 18 سانتی متر یک سر تیز

تومان

1 عدد رونژور استخوانی بیر 18 سانتی متر

تومان

1 عدد قیچی سپتوم کیلیان 20 سانتی متر

تومان

1 عدد سیزینگ فورسپس لهی 20 سانتی متر

تومان

2 عدد کوخر 15 سانتی متر

تومان

1 عدد سوزن کند دشام کوچک 20 سانتی متر چپ

تومان

1 عدد سوزنگیر کرایل وود 15 سانتی متر مستقیم

تومان

2 عدد هوک تک شاخ ظریف 16 سانتی متر کند

تومان

1 عدد سوزن گاید 12 chr

تومان

1 عدد پنس اسپونج فورستر- بالنجر 20 سانتی متر مستقیم

تومان

2 عدد پنس آلیس 19 سانتی متر 5x6 دندانه دار

تومان

1 عدد هوک ظریف کوشینگ 20 سانتی متر / 18 میلی متر

تومان

1 عدد اکارتور روکس 16,5 سانتی متر فیگ.1-3

تومان

1 عدد اکارتور زنکر 26 سانتی متر / 60 میلی متر / 12 میلی متر زاویه دار

تومان

1 عدد اکارتور زنکر 25 سانتی متر / 35 میلی متر / 8 میلی متر زاویه دار

تومان

1 عدد هموستات اورهالت- گایسندورفر 21 سانتی متر فیگ 2

تومان

1 عدد هموستات اورهالت- گایسندورفر 21 سانتی متر فیگ 3

تومان

1 عدد هموستات اورهالت- گایسندورفر 21 سانتی متر فیگ 4

تومان

1 عدد هموستات اورهالت- گایسندورفر 21 سانتی متر فیگ 7

تومان

1 عدد هموستات آدسون 18,5 سانتی متر کرو

تومان

1 عدد پنس دایسکتینگ جمینی 18 سانتی متر کرو

تومان

1 عدد پنس دایسکتینگ جمینی 22 سانتی متر کرو

تومان

1 عدد قیچی جراحی استاندارد یک سر تیز 16,5 سانتی متر مستقیم

تومان

1 عدد قیچی دو سر کند متسن بام- نلسون 18 سانتی متر مستقیم

تومان

1 عدد قیچی استرابیسموس 11,5 سانتی متر کرو

تومان

2 عدد سوزنگیر مایو- هگار 18 سانتی متر