کورتاژ و دیلاتاسیون

ست کورتاژ و دیلاتاسیون

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : DILATATION AND CURETTAGE SET [955/10]

قیمت :

تومان

1 عدد پنست بافت استاندارد 25 سانتی متر مستقیم، دندانه دار 1*2

تومان

2 عدد هموستات شرودر 25 سانتی متر مستقیم

تومان

1 عدد پنس تخمک وینتر 28 سانتی متر کرو، فیگ 2

تومان

1 عدد سوند رحمی سیمس 32 سانتی متر مالیبل

تومان

1 عدد اسپکلوم واژینال کریستلر ست مخروطی ، فیگ 2

تومان

1 عدد دیلاتور رحمی هگار 3/4 میلی متر

تومان

1 عدد دیلاتور رحمی هگار 5/6 میلی متر

تومان

1 عدد دیلاتور رحمی هگار 7/8 میلی متر

تومان

1 عدد دیلاتور رحمی هگار 9/10 میلی متر

تومان

1 عدد دیلاتور رحمی هگار 11/12 میلی متر

تومان

1 عدد دیلاتور رحمی هگار 13/14 میلی متر

تومان

1 عدد دیلاتور رحمی هگار 15/16 میلی متر

تومان

1 عدد دیلاتور رحمی هگار 17/18 میلی متر

تومان

1 عدد کورت رحمی رکامیر- سیمس 26 سانتی متر / 7 میلی متر تیز، ریجید، فیگ 1

تومان

1 عدد کورت رحمی رکامیر- سیمس 26 سانتی متر / 9 میلی متر تیز، ریجید، فیگ 3

تومان

1 عدد کورت رحمی رکامیر- سیمس 26 سانتی متر / 12 میلی متر تیز، ریجید، فیگ 5

تومان

1 عدد کورت رحمی سیمس- رکامیر 26 سانتی متر / 7 میلی متر کند، ریجید، فیگ 1

تومان

1 عدد کورت رحمی سیمس- رکامیر 26 سانتی متر / 11 میلی متر کند، ریجید، فیگ 4

تومان

1 عدد کورت رحمی سیمس- رکامیر 26 سانتی متر / 9 میلی متر کند، ریجید، فیگ 3

تومان

2 عدد پنس جفت رمپلی شوامزنگه