پانکراتکتومی و اسپلنکتومی

پانکراتکتومی و اسپلنکتومی

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : [910/45] PANCREATECTOMY & SPLENECTOMY SET

قیمت :

تومان

2 عدد پنست درسینگ استاندارد 25 سانتی متر مستقیم

تومان

2 عدد مجرا صفراوی لهی کلمپ 19 سانتی متر کرو

تومان

2 عدد پنس دایسکتینگ بیبی- میکستر 18 سانتی متر کرو

تومان

1 عدد پنس آلیس 19 سانتی متر 5x6 دندانه دار

تومان

1 عدد سنگ صفراوی بلیک پنس 20 سانتی متر کرو

تومان

1 عدد سنگ صفراوی دژاردین پنس 23 سانتی متر کرو

تومان

1 عدد سنگ صفراوی دژاردین پروب 28 سانتی متر

تومان

1 عدد سنگ صفراوی دژاردین پروب 28 سانتی متر

تومان

1 عدد سنگ صفرا لایر - کورت اسکوپ 32 سانتی متر / 5,5 میلی متر فیگ 1

تومان

1 عدد سنگ صفرا لایر - کورت اسکوپ 32 سانتی متر / 6,7 میلی متر فیگ 2

تومان

1 عدد سنگ صفراوی موینیهان پروب 34 سانتی متر

تومان

2 عدد اکارتور میکولیکز 26 سانتی متر / 120 میلی متر / 50 میلی متر

تومان

1 عدد اکارتور سایمون 28 سانتی متر / 115 میلی متر / 22 میلی متر

تومان

1 عدد دیلاتور بیکس 30 سانتی متر فیگ 1

تومان

1 عدد دیلاتور بیکس 30 سانتی متر فیگ 2

تومان

1 عدد دیلاتور بیکس 30 سانتی متر فیگ 3

تومان

1 عدد دیلاتور بیکس 30 سانتی متر فیگ 4

تومان

1 عدد دیلاتور بیکس 30 سانتی متر فیگ 5

تومان

1 عدد دیلاتور بیکس 30 سانتی متر فیگ 6

تومان

1 عدد دیلاتور بیکس 30 سانتی متر فیگ 7

تومان

1 عدد دیلاتور بیکس 30 سانتی متر فیگ 8

تومان

1 عدد دیلاتور بیکس 30 سانتی متر فیگ 9

تومان

1 عدد دیلاتور بیکس 30 سانتی متر فیگ 10

تومان

1 عدد دیلاتور بیکس 30 سانتی متر فیگ 11

تومان

1 عدد سر ساکشن بیبی- پول 5,5 میلی متر

تومان

1 عدد سوزنگیر مایو- هگار 26 سانتی متر

تومان

1 عدد سوزنگیر مایو- هگار 20 سانتی متر

تومان

1 عدد پنس اسپونج فورستر- بالنجر 18 سانتی متر کرو