ست لامینکتومی

ست لامینکتومی

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : LAMINECTOMY SET [927/10]

قیمت :

تومان

10 عدد پنس شانگیر بکهاوس 11 سانتی متر

تومان

2 عدد دسته بیستوری شماره 4

تومان

3 عدد هموستات کرایل- رنکین 16 سانتی متر مستقیم

تومان

6 عدد هموستات کرایل- رنکین 16 سانتی متر کرو

تومان

3 عدد هموستات لریچ 15 سانتی متر کرو، دندانه دار، 1*2

تومان

4 عدد RAMPLEY SCHWAMMZANGE

تومان

2 عدد اکارتور شش شاخ ولکمن 21,5 سانتی متر تیز

تومان

1 عدد هوک ظریف کوشینگ 19 سانتی متر فاین، فیگ 1

Placeholder
تومان

1 عدد AS 24-694-19 LOVE NERVE ROOT RETRACTOR - 19 cm - FIG.1

Placeholder
تومان

1 عدد AS 24-695-19 - LOVE NERVE ROOT RETRACTOR - 19 cm - FIG.2

تومان

1 عدد پنست تامپون گرونوالد 20 سانتی متر دندانه دار

تومان

1 عدد پنست بافت استاندارد 16 سانتی متر مستقیم، دندانه دار 1*2

تومان

1 عدد پنست درسینگ پاتس- اسمیت 21 سانتی متر مستقیم

تومان

1 عدد قیچی جراحی استاندارد یک سر تیز 14,5 سانتی متر مستقیم

تومان

1 عدد قیچی دو سر کند متسن بام- نلسون 23 سانتی متر کرو

تومان

1 عدد قیچی عصبی استرلی 22 سانتی متر کرو

تومان

2 عدد سوزنگیر مایو- هگار 20 سانتی متر

تومان

1 عدد رونژور استخوانی استیله 23 سانتی متر زاویه دار

تومان

1 عدد رونژور استخوانی لویر 17 سانتی متر کرو

تومان

1 عدد اکارتور بکمن 31 سانتی متر تیز، دندانه دار، 4*4

تومان

1 عدد لامینا اینگه 16,5 سانتی متر

Placeholder
تومان

1 عدد AS 57.56.00 - CLOWARD LAMINA SPREADER, CPL. 5BLADES - 13 cm

تومان

1 عدد راسپتوری لامبوت 21 سانتی متر / 15 میلی متر

تومان

2 عدد الویتور لانگنبک 19,5 سانتی متر / 8 میلی متر کرو

تومان

1 عدد پانچ لامینکتومی کریسون 18 سانتی متر / 3 میلی متر

تومان

1 عدد پانچ لامینکتومی کریسون 18 سانتی متر / 3 میلی متر سر پایین

تومان

1 عدد پانچ لامینکتومی کریسون 18 سانتی متر / 5 میلی متر

تومان

1 عدد پانچ لامینکتومی کریسون 18 سانتی متر / 5 میلی متر سر پایین

تومان

1 عدد پنس برش بینی وایل- بلک اسلی 12,5 سانتی متر مستقیم

تومان

1 عدد رونژور لامینکتومی اسپرلینگ 13 سانتی متر / 4 میلی متر / 10 میلی متر مستقیم

تومان

1 عدد رونژور لامینکتومی لاو- گرونوالد 18 سانتی متر / 3 میلی متر / 10 میلی متر مستقیم

تومان

1 عدد رونژور لامینکتومی لاو- گرونوالد 18 سانتی متر / 3 میلی متر / 10 میلی متر سر بالا

تومان

1 عدد کورت استخوان 25 سانتی متر / 5,2 میلی متر زاویه دار

تومان

1 عدد کورت استخوان 25 سانتی متر / 3,6 میلی متر مستقیم

تومان

1 عدد کورت استخوان 25 سانتی متر / 5,2 میلی متر مستقیم

تومان

1 عدد کورت استخوان 25 سانتی متر / 3,6 میلی متر زاویه دار

تومان

1 عدد کورت استخوانی هتفیلد 28 سانتی متر / 3 میلی متر / 5 میلی متر

تومان

1 عدد پانچ لامینکتومی کریسون 18 سانتی متر / 2 میلی متر سر بالا

تومان

1 عدد پانچ لامینکتومی کریسون 18 سانتی متر / 3 میلی متر سر بالا

تومان

1 عدد پانچ لامینکتومی کریسون 18 سانتی متر / 5 میلی متر سر بالا

تومان

1 عدد پانچ لامینکتومی کریسون 18 سانتی متر / 2 میلی متر سر پایین

تومان

1 عدد پانچ لامینکتومی کریسون 18 سانتی متر / 2 میلی متر

تومان

1 عدد رونژور لامینکتومی اسپرلینگ 13 سانتی متر / 4 میلی متر / 10 میلی متر سر بالا

تومان

1 عدد رونژور لامینکتومی اسپرلینگ 13 سانتی متر / 4 میلی متر / 10 میلی متر سر پایین

تومان

1 عدد رونژور لامینکتومی اسپرلینگ 18 سانتی متر / 4 میلی متر / 10 میلی متر مستقیم

تومان

1 عدد رونژور لامینکتومی اسپرلینگ 18 سانتی متر / 4 میلی متر / 10 میلی متر سر بالا

تومان

1 عدد رونژور لامینکتومی اسپرلینگ 18 سانتی متر / 4 میلی متر / 10 میلی متر سر پایین

تومان

1 عدد دسته بیستوری شماره 7

تومان

2 عدد قیچی دو سر کند متسن بام- نلسون 18 سانتی متر کرو

تومان

1 عدد قیچی جراحی استاندارد یک سر تیز 16,5 سانتی متر مستقیم

تومان

2 عدد اکارتور آدسون- چپ 27 سانتی متر چپ ، 25+40 میلی متر

تومان

2 عدد اکارتور آدسون راست 27 سانتی متر راست, 40+25 میلی متر